ஃபிங்கர் 4

பாங்கோங் ஏரியை அடுத்து ஃபிங்கர் 4 பகுதியிலும் உயரமான இடத்தை கைப்பற்றியது இந்திய ராணுவம்..!

பாங்கோங் த்சோ ஏரியின் தென்கரையில் உயரமான இடத்தைக் கைப்பற்றிய பிறகு சீன இராணுவ நிலைகளை தனது கட்டுப்பாட்டில் எடுக்கும் வகையில் இந்திய இராணுவம் ஃபிங்கர் 4’இல் உள்ள…