அரசால் வழங்கப்பட்ட 14 டன் நெல் கடத்த முயன்ற போது பறிமுதல்