அல்சைமர் நோய்

இந்த அறிகுறி உங்களுக்கு இருக்கா… அதற்கு இந்த நோய் கூட காரணமாக இருக்கலாம்!!!

மூளையில் ஒரு அசாதாரண செயல்பாடு அல்சைமர் நோயின் ஆரம்பகால அறிகுறியாக  இருக்கலாம் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஆம், உண்மை தான்….