ஆசிரியர்களுக்கான மாநில ஆலோசனைக் கூட்டம்

ஆசிரியர்களுக்கான மாநில ஆலோசனைக் கூட்டம்

திருச்சி: திருச்சி சிறுபான்மை தமிழ் வழி சுயநிதிப் பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள் கலந்து கொள்ளும் மாநில ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது….