ஆர்க்டிக்

இன்னும் பதினைந்தே வருடம் தான்… ஆர்க்டிக் கண்டத்தின் ஜோலி முடிந்துவிடும்!!!

புவி வெப்பமடைதல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் என்பது நமது கிரகத்தின் பனிக்கட்டி பகுதிகளான அண்டார்டிக் அல்லது ஆர்க்டிக் போன்ற பகுதிகளில்…