இந்திய நீதித்துறை

நீதியை நிலைநாட்டிய மாநிலங்களின் பட்டியல் வெளியீடு : தமிழகத்தின் நிலை தெரியுமா..?

நாட்டில் நீதியை நிலைநாட்டும் மாநிலங்களில் தமிழகத்திற்கு 2வது இடம் கிடைத்துள்ளது. 2020ம் ஆண்டில் நாட்டின் சட்டம், காவல் மற்றும் நீதித்துறைகளின்…