இந்திய ஹாக்கி அணிகள்

நான்காவது, ஒன்பதாவது இடங்களுடன் ஆண்டை நிறைவு செய்யும் இந்திய ஹாக்கி அணிகள்!

இந்தாண்டை இந்திய ஹாக்கி ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் அணிகள் நான்காவது, ஒன்பதாவது இடங்களுடன் நிறைவு செய்யவுள்ளன. சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு…