இஸ்ரோ ககன்யான் மிஷன்

மனிதர்களுடனான இஸ்ரோவின் விண்வெளி பயணம் இந்த ஆண்டில் தான் நிகழுமாம்!

இஸ்ரோவின் ககன்யான் திட்டம் பற்றி தான் இப்போது சிறிது காலமாக அதிகம் பேசப்படுகிறது. இந்திய விண்வெளி வீரர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும்…