ககன்யான் திட்டம்

ஆல்பா மிஷன் போன்ற உபகரணங்களை ISRO வுக்கும் வழங்கும் பிரான்ஸ்!

இஸ்ரோவின் ககன்யான் திட்டத்திற்கான வேலைகள் முழு வீச்சில் நடந்து வருகிறது. இஸ்ரோ மற்றும் பிரான்சின் விண்வெளி ஆய்வுகளுக்கான தேசிய மையம்…