கலவி

முதல் முறையாக உடலுறவு வைத்துக்கொள்ளும் முன் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

வாழ்க்கையில் நம் இன்ப துன்பங்களை பகிர்ந்துக்கொள்ள நமக்கென ஒரு துணை இருப்பது மிகவும் அவசியம். அதே நேரத்தில் தாம்பத்திய வாழக்கை…