காட்டுயானம் அரிசி

பாரம்பரிய நெல்: நீரிழிவு நோயை துரத்தி அடிக்கும் காட்டுயானம் அரிசி!!!

பாரம்பரிய அரிசி வகைகளில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது காட்டுயானம் என்னும் அரிசியாகும். இது தற்போது மக்களால் பரவலாக வாங்கி…