காய்ச்சல் தடுப்பூசி

உங்கள் குழந்தைக்கு காய்ச்சல் தடுப்பூசி போட்டாச்சா… அதற்கான முக்கியத்துவத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க!!!

இன்ஃப்ளூயன்ஸா அல்லது காய்ச்சல் ஒரு சுவாச வைரஸால் ஏற்படுகிறது. இது யாரோ இருமும்போது அல்லது தும்மும்போது மக்களிடையே வேகமாக வளர்ந்து…