குருவிக்கார் அரிசி

பாரம்பரிய நெல்: யானை போன்ற பலம் பெற உதவும் குருவிக்கார் அரிசி!!!

பாரம்பரிய நெல் வகைகளில் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் அற்புதமான அரிசி குருவிக்கார் நெல் ஆகும். இது நல்ல மகசூல்…