குள்ளங்கார் அரிசி

பாரம்பரிய நெல்: உங்களை எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக வைக்க உதவும் குள்ளங்கார் அரிசி!!!

பாரம்பரியம் என்றாலே அது ஆரோக்கியம் நிறைந்த ஒன்றாக தான் இருக்கிறது. அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் குள்ளங்கார்…