கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிக்கு கிரீன் பாஸ் தர முடியாது

கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிக்கு கிரீன் பாஸ் தர முடியாது: அனுமதி வழங்க மறுத்த ஐரோப்பிய யூனியன்…!

ஐரோப்பிய நாடுகளில் உள்ள கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொண்டவர்கள், ஐரோப்பிய யூனியனின் பிற நாடுகளுக்கு பயணம் செய்வதில் தற்போது சிக்கல்…