சந்திரயான்-2

சந்திர சுற்றுப்பாதையில் ஒரு வருடத்தை நிறைவு செய்தது சந்திரயான்-2!! இன்னும் 7…!

இந்தியாவின் இரண்டாவது லூனார் மிஷன் ஆன சந்திரயான்-2 வியாழக்கிழமை சந்திரனின் சுற்றுவட்டப்பாதையில் ஒரு வருடத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தது. தற்போது…