சிறிய பாறை

ஜோ பிடெனின் வேண்டுகோளை ஏற்ற நாசா..! வெள்ளை மாளிகையில் வைக்கப்பட்ட நிலவிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட சிறிய பாறை..!

ஜோ பிடன் நிர்வாகத்தின் வேண்டுகோளின் பேரில் வெள்ளை மாளிகையின் ஓவல் அலுவலகத்தில், 1972’ஆம் ஆண்டில் நிலவிலிருந்து எடுத்து வரப்பட்ட ஒரு…