சிறுமியர்கள் உலக சாதனை முயற்சி

தேசிய விளையாட்டு தினம்: 35 நிமிடங்கள் தொடர்ந்து சிலம்பம் சிறுவர், சிறுமியர்கள் உலக சாதனை முயற்சி

விருதுநகர்: சாத்தூரில் தேசிய விளையாட்டு தினத்தை முன்னிட்டு 200க்கு மேற்பட்ட சிறுவர் சிறுமியர்கள் உலக சாதனை முயற்சியாக 35 நிமிடங்கள்…