சுரங்க பாதைகள் கண்டுபிடிப்பு

ஜம்முவில் அடுத்தடுத்து கண்டுபிடிக்கப்படும் சுரங்க பாதைகள்: கடந்த 6 மாதத்தில் 4 சுரங்கங்கள் கண்டுபிடிப்பு…!!

ஜம்மு: ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் சர்வதேச எல்லை பகுதியில் 150 மீட்டர் நீளத்திற்கு சுரங்க பாதை ஒன்றை எல்லை பாதுகாப்பு…