ஜன கண மன

தேசிய கீதம் ஒலித்த தினம் இன்று : முதன்முறையாக பாடப்பட்ட ஜன கண மன….

இந்திய தேசிய கீதமான ஜன கண மன பாடல் இதே நாளில் முதன்முறையாக பாடப்பட்டது. இந்திய நாட்டின் தேசிய கீதமாக…