டெக்சிட்டி சார்பில் அறிமுகம்

விவசாய சமுதாயத்திற்கு மூன்று திட்டம் அறிமுகம் : ரோட்டரி கிளப் ஆப் கோயம்புத்தூர் டெக்சிட்டி தொடங்கியது!!

கோவை : ரோட்டரி கிளப் ஆப் கோயம்புத்தூர் டெக்சிட்டி சார்பில் விவசாய சமுதாயத்திற்கு உதவுதல் உள்ளிட்ட மூன்று திட்டங்கள் துவங்கப்பட்டுள்ள்ளன….