தேகத்தின் முடி

தேகத்தின் முடி உங்கள் ஆரோக்கியம் பற்றி உங்களிடம் கூற நினைக்கும் ஐந்து விஷயங்கள்!!!

உடலில் முடி இருப்பது இயல்பானது. நம்மில் பெரும்பாலோர் அவற்றைப் பார்த்தவுடன் அவற்றை அகற்ற முயற்சிக்கிறோம். ஒரு மனித உடலில் சுமார்…