தொலைந்து போன மோதிரம்

18 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொலைந்து போன திருமண மோதிரம் திரும்பக் கிடைத்த அதிசயம்…

அமெரிக்காவில் 18 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொலைந்து போன ஒரு கணவரின் திருமண மோதிரம் மீண்டும் திரும்பக் கிடைத்த அதிசயம் சமீபத்தில்…