பச்சோந்தி

இந்த பச்சோந்தி என்ன இவ்ளோ குட்டியா இருக்கு? சாதனைக்கே பிறந்திருக்கு!!

ஒரு விதையின் அளவு மட்டுமே உள்ள சிறிய பச்சோந்தி ஒன்றை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். மடகாஸ்கரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த பச்சோந்தி தான்,…