பருப்பு போலி

மாலை நேர அட்டகாசமான ஸ்னாக்ஸ் சுட சுட பருப்பு போலி!!!

போலியை இரண்டு விதமாக செய்யலாம். ஒன்று தேங்காயை  பூரணமாக வைத்து செய்யப்படும் தேங்காய் போலி. மற்றொன்று கடலைப் பருப்பை பூரணமாக…