புத்தகயா

புத்தகயாவில் அமைகிறது நாட்டின் மிகப்பெரிய புத்தர் சிலை! எத்தனை அடி தெரியுமா?

புத்தகயாவில் உள்ள கோவில் ஒன்றில், நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய புத்தர் சிலை ஒன்று 100 அடியில் அடுத்த ஆண்டு திறக்கப்பட உள்ளது….