பூங்கார் நெல்

பாரம்பரிய நெல்: பெண்களுக்காகவே இயற்கை கொடுத்திருக்கும் வரம் பூங்கார் நெல்!!!

பாரம்பரிய நெல் பட்டியலில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது பூங்கார் என்னும் வகையாகும். இது ஒரு தனித்துவமான அரிசி. 1952…