ப்ளூஜீன்ஸ்

ஏர்டெல் ப்ளூஜீன்ஸ் வீடியோ அழைப்பு சேவை திட்டங்கள் துவக்கம்

வீடியோ அழைப்புகளுக்கான வளர்ந்து வரும் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக ஏர்டெல் ப்ளூஜீன்ஸ் என்ற பயன்பாட்டை அறிமுகப்படுத்தியது. நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே இலவசமாக…