மதுரை அரசு பள்ளி

பழைய அரசு பள்ளியை புதுப்பிக்க உதவிய ஆஸ்திரேலிய ரஜினி மக்கள் மன்றம்

94 ஆண்டுகள் பழமையான மதுரை அரசு பள்ளியினை ஸ்மார்ட் கிளாஸ் மூலம் புதுமை ஆகி ஆஸ்திரேலியாவின் ரஜினி மக்கள் மன்றத்தின்…