மருதாணி

செயற்கை அழகுபடுத்தலுக்கு மாறியாதல் மருதாணியின் மகத்துவம் மறந்தவிட்டோம்!!

மருதாணி என்பது நம் கையை அழகுபடுத்த மட்டும் என்று நினைத்தால் நம்மை விட முட்டாள் யாருமில்லைங்க. ஏகப்பட்ட மகிமைகளையும் மருத்துவ…