மஹிந்திரா XUV700

மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மஹிந்திரா XUV700 இந்தியாவில் அறிமுகம் | ரூ.11.99 லட்சம் முதல் விலைகள் ஆரம்பம் | முழு விலைபட்டியல், விவரங்கள் இங்கே

மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மஹிந்திரா XUV700 SUV அறிமுகம் ஆகியுள்ளது. SUV பிரிவில் மஹிந்திரா தனது வலிமையை வெளிப்படுத்த விரும்புவதால், அதன்…