முகத்தின் அழகு

முகத்தின் அழகை கூட்டி கொடுக்கும் இந்த சணல் விதை எண்ணெயில் அப்படி என்ன தான் உள்ளது???

தெளிவான மற்றும் ஊட்டமளிக்கும் சருமத்தை பெற யார் தான் விரும்ப மாட்டார்கள் ? ஆனால், குறைபாடற்ற சருமத்தைப் பெறுவதற்கான பயணம்…