ரஷ்ய மிருககாட்சி

குட்டிகளை நிராகரித்த போலார் கரடி! கியூட் குட்டிகளுக்கு என்ன ஆச்சு தெரியுமா?

ரஷ்ய மிருககாட்சி சாலையில், புதிதாக குட்டிகளை பெற்றெடுத்த போலார் கரடி, குட்டிகளை ஏற்க மறுத்து விட்டது. இதனையடுத்து, மிருகக்காட்சிசாலை ஊழியர்கள்…