ரிச்சா பலோட்

மூச்சு முட்டும் அளவிற்கு கஷ்டத்தை அனுபவிக்கும் மயக்கம் என்ன பட நடிகை ! காரணம் இதுதான் !

பிறை தேடும் இரவிலே பாட்டை யாராலும் அவ்வளவு எளிதாக மறந்திருக்க முடியாது. மயக்கம் என்ன படத்திற்குப் பிறகு நடிகை ரிச்சா…