வடக்கு தலை வைத்து படுத்தல்

வடக்கே தலை வச்சு படுத்தால் என்னாகும்? ஆன்மீகமும்… அறிவியலும்….!

இந்த காலத்துப் பிள்ளைகளில் ஒரு பகுதியினர் பெரியவர்கள் பேச்சைக் கேட்பதில்லை. வடக்கே பார்த்து தலை வைத்து படுப்பவர்களை, பெரியவர்கள் கண்டித்தால்,…