வயதானவர்கள்

வயதான காலத்திலும் கண் பார்வை நல்லா இருக்கணும்னா நத்தை கறி சாப்பிடுங்க…!!!

நல்ல நீரில் வாழும்  நத்தைகள் பாரம்பரியமாக மக்களால் உணவுப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  ஒரு மனித உணவு ஆதாரமாக, ரோமானிய காலத்திலிருந்தே…