விந்து

அச்சோ இந்த நிறத்தில் விந்து வெளியேறினால் ரொம்ப ஆபத்தாம்! எச்சரிக்கையா இருங்க!

ஆரோக்கியமான விந்து என்பது வெள்ளை அல்லது வெள்ளை கலந்த சாம்பல் நிறத்தில் இருக்க வேண்டும். இதற்கு மாறாக விந்துவின் நிறத்தில்…