ஸ்னாப்சாட் செயலி

இந்தி தினத்தை கொண்டாட புதிய அம்சத்தை வெளியிட்டுள்ள ஸ்னாப்சாட் செயலி!!!

இந்தியா இன்று இந்தி தினத்தை கொண்டாடுகிறது. இந்தி தினத்தை கொண்டாட  அதித் கரேல் உருவாக்கிய ‘லர்ன் ஹிந்தி’ (Learn Hindi) லென்ஸை…