13'வது திருத்தம்

தமிழர்களுக்கு அதிகாரப் பகிர்வு வழங்கும் 13’வது திருத்தம் அமல் செய்ய வேண்டும்..! இலங்கையிடம் மீண்டும் இந்தியா வலியுறுத்தல்..!

இலங்கை அரசியலமைப்பின் 13’வது திருத்தம் (13 ஏ) மற்றும் மாகாண சபைகளின் அமைப்பின் கீழ் மாகாணங்களுக்கு அதிகாரப் பகிர்வுக்கு இந்தியா…