1428 டால்பின்கள்

ஒரே நாளில் கொன்று குவிக்கப்பட்ட 1,428 டால்பின்கள்: ஃபேரோ தீவின் பாரம்பரிய திருவிழாவிற்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு..!!

வடக்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் உள்ள ஃபேரோ தீவில் ஒரே நாளில் 1,400க்கும் மேற்பட்ட டால்பின்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்ட நிகழ்விற்கு கடும்…