7வது திருமணம்

6வது மனைவியுடன் “அது” இல்லை; 7வது திருமணத்திற்குப் பெண்பார்க்கும் 63 வயது தாத்தா…

63 வயது முதியவர் ஒருவர் தனது 6வது மனைவி தன்னுடன் உடலுறவு வைத்துக்கொள்ளாததால் 7வதாக திருமணம் செய்யப் பெண் பார்க்கும்…