Swollen gums

வீங்கிய ஈறுகளுக்கு இனி வீட்டில் இருந்துகொண்டே சிகிச்சை அளிக்கலாம்!!!

ஈறுகளின் வீக்கம் ஈறு அழற்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஈறுகள் அதில் வீங்கி இரத்தம் வர ஆரம்பிக்கின்றன. சில சமயங்களில் துலக்கும்போது…