zero shadow day

உங்கள் பகுதியில் Zero Shadow Day எப்போது ஏற்படும் என்பதை அறிய உதவும் போன் ஆப் பற்றி தெரியுமா?

உங்கள் பகுதியில் Zero Shadow Day எப்போது ஏற்படும் என்பதை அறிய உதவும் போன் ஆப் பற்றி தெரியுமா? ஒவ்வொரு…