இரை தேடி வரும் பறவைகள்

இறைச்சிக்காக வேட்டையாடப்பட்ட அரியவகை வெளிநாட்டு பறவைகள்: 2 பேருக்கு வலைவீச்சு..திருவள்ளூரில் அதிர்ச்சி..!!

திருவள்ளூர்: இரை தேடி இனப்பெருக்கம் செய்ய பல ஆயிரம் மைல்கள் கடந்து வந்த 28 அரிய வகை வெளிநாட்டு பறவைகளை…