கர்ப்ப கால அறிகுறிகள்

கர்ப்பமாக இருப்பதை முன்கூட்டியே அறிவதற்கான சில அறிகுறிகள்!!!

ஒவ்வொரு பெண்ணின் கர்ப்பக் கதையும் வித்தியாசமானது மற்றும் தனித்துவமானது. இதேபோல், பெண்கள் கர்ப்பத்தின் பல்வேறு அறிகுறிகளை அனுபவிக்கலாம். மாதவிடாய் தவறிவிடுவது…