2வது தலைநகர்

தமிழகத்தில் இரண்டாவது தலைநகர் சாத்தியமா..?

பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் மீண்டும் ஒரு பட்டி மன்றம்! நிர்வாக வசதிக்காக தென்தமிழகத்தில் இன்னொரு தலைநகரத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று…