Remedies for belching

அடிக்கடி ஏப்பம் ஏற்படுவது ஏதேனும் நோயின் அறிகுறியாக இருக்குமா???

விக்கல், ஏப்பம் போன்றவை ஏற்படுவது சாதாரணமான நிகழ்வுகள் என்றாலும் கூட இவை அடிக்கடி ஏற்படும் போது ஏதேனும் நோயின் அறிகுறியாக…