Sitting posture

கால் மீது கால் போட்டு உட்காருவதில் இவ்வளவு சிக்கல் இருக்கும் போலவே!!!

நாம் அனைவரும் வசதியாக உட்கார்ந்து இருப்பதற்கான சொந்த வழியைக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் நாம் வசதியாக உணர்வதால் அது உண்மையில் நமக்கு…