Unwanted hair

இந்த இரண்டு பொருட்கள் இருந்தாலே முகத்தில் உள்ள தேவையற்ற முடிகளை நிரந்தரமாக அகற்றி விடலாம்!!!

தேவையற்ற முக முடிகளை அகற்ற ஒரு சிலர் மெழுது சிகிச்சையை செய்கின்றனர். இருப்பினும் ஒரு சிலர் மெழுகு அல்லாத தீர்வுகளை…