ஆத்ம விசாரம் : மாயை அகற்றும் ஆத்ம சாகரம்

5 December 2019, 8:50 am
god-updatenews360
Quick Share

மாயையிலிருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்ட இந்த உலகம், உடல் முக் குணங்களை உடையதாக இருக்கின்றது.
இந்த குணங்களை நன்கு அறிந்து விட்டால் ஒவ்வொரு குணமாக நீக்கி, மூன்றும் நீக்கிவிடும் போது மாயையை நீக்கி விடுவதற்கு சமமாகி விடும். இந்த வழிமுறையானது, பரிபூரணமான பிரம்மத்தை அடைவதற்கு சுலபமாக்கி விடும்.

மாயை என்னும் குணத்தை நீக்குவதற்கு அதை விசாரம் செய்து அதன் தன்மையை உணர வேண்டும். மாயை புருஷனை சார்ந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பதால், அதன் ஆதாரத்தை நாடி சரணடைந்து விட்டால், இதை சுலபமாக தாண்டி விடலாம்.

ஜீவனுக்கு பல பிறவிகள் எடுப்பதற்கு காரணம் குணத்தின் மீதுள்ள பற்றுதான் என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது. எனவே, குணங்களைப்பற்றியும், அது எவ்வாறு நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது. இதன் பிடியிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது என்பதை நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் எந்த குணத்திலிருக்கின்றோம் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இறுதியில் குணங்களின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டவன் எப்படி இருப்பான் என்பதையும் அறியவேண்டும். எனவே, இவைகள் ஞானத்திற்கு நேரிடையாக உதவி செய்வதால் இது ஞானயோக சாதனமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

இந்த முக்குணங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பந்தப்படுத்துகின்றது. ஒருவருடைய சரீரத்தில் உள்ள அறிவு ஸ்வரூபமான ஜீவனை கட்டி வைத்திருக்கின்றது. ஜீவாத்மா உண்மையில் கட்டப்பட முடியாதவன், அழியாத தத்துவமாக இருக்கின்றது. மாயை அதை கட்டி வைத்திருக்கின்றது.

இந்த தேகமே நான் என்ற பாவத்தை இந்த மாயை கொடுத்து விட்டு, சரீரத்திற்கு வருகின்ற கஷ்ட, நஷ்டங்கள், சுகங்கள், என்னைச் சார்ந்தது என்று நினைக்க வைத்து அனுபவிக்க வைக்கின்றது. மாயையிலிருந்து விடுபட ஒரே வழி, ‘ஆத்ம விசாரம்’ மட்டுமே.